Skip to main content

Хора: Планета: Печалбите

Дексион е напълно ангажирана да намали до минимум влиянието на всички свои дейности върху околната среда. Чрез адаптиране на стабилни практики и стремеж към непрекъснато подобрение на влиянието, което имаме към околната среда, нашите усилия са възнаградени със сертификат ISO14001. Ние вярваме, че възприемането на екологичен подход има положително влияние на нашето представяне и подобрява рентабилността, чрез постигане на нискоразходна база, по-добри отношения с капиталовложителя и по-големи иновации.  

Ние гарантираме, че нашата работна сила има предвид последиците от нейните дейности върху околната среда и изисква всеки работник да действа по отговорен към природата начин. От тях се изисква да допринесат за екологичната работа на компанията чрез ефективно използване на енергия, вода и суровини, като така оптимизираме използването на национални ресурси.

Нашето решение да постигнем международния стандарт за управление ISO14001 демонстрира ангажираността ни към намаляване на въглеродния диоксид, който ние изхвърляме в природата. Този сертификат предоставя чиста и ефективна рамка за управленческо съответствие и определяне на по-нататъшни възможности за околната среда.